Media lokalne jako kapitał społeczny na podstawie badań wśród studentów polskich i ukraińskich

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Roguska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-01-03T13:15:25Z
dc.date.available 2018-01-03T13:15:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Журналистика - словесность - культура. Материалы Международной заочной научно-практической конференции. Брест, 1 марта 2017 года / под общ. ред. Л. В. Скибицкой. Брест : Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2017, s. 155-168 pl
dc.identifier.isbn 978-985-555-753-2
dc.identifier.other УДК -070+81:005.745
dc.identifier.other ББК 76.0+81.0я431
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1664
dc.description Tekst z konferencji: Международная заочная научная конференция "Журналистика - словесность - культура", Брест 1 марта 2017. Organizator: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, филологический факультет, кафедра журналистики Brześć (Białoruś). pl
dc.description.abstract Tekst podejmuje zagadnienie mediów lokalnych jako kapitału społecznego w rozumieniu i postrzeganiu studentów z Polski i Ukrainy. Zbadano kapitał społeczny mediów lokalnych uwzględniając cztery jego komponenty, pojawiające się w literaturze przedmiotu: 1) zaufanie; 2) wspólne normy i wartości; 3) współpracę; 4) zaangażowanie obywatelskie (oddolne inicjatywy). Zastosowano autorskie narzędzie badawcze uwzględniając opracowanie w postaci mierzenia umiejętności korzystania z mediów (NMLS) przez Ioanę Literat i Henry Jenkinsa. Chciano zwrócić uwagę na media lokalne jako kapitał społeczny, którego kreacja uobecnia się nie tylko w zależności od samych twórców przekazów, ich odbiorców, ale także sytuacji politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej badanych krajów. pl
dc.description.abstract The paper investigates local media as social capital in the understanding and perceptions of students from Poland and Ukraine. We examine the social capital of the local media, taking into account its four components that appear in existing literature: 1) trust; 2) common standards and values; 3) cooperation; 4) the involvement of civil society (grassroots initiatives). Our findings have been enabled by the application of measuring media literacy skills method (NMLS) developed by Ioana Literat and Henry Jenkins. The paper focuses on local media as social capital, considering their performance not only in relation to content producers, but also to its recipients, as well as the wider political, economic and sociocultural contexts of the countries under analysis. en
dc.description.sponsorship „Wyniki badań zrealizowane w ramach tematu badawczego nr 489/17/S, sfinansowane z dotacji na naukę, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Kapitał społeczny pl
dc.subject Media lokalne pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Studenci pl
dc.subject Ukraina 21 w. pl
dc.subject Local media en
dc.subject Poland 21st century en
dc.subject Social capital en
dc.subject Students en
dc.subject Ukraine 21st century en
dc.title Media lokalne jako kapitał społeczny na podstawie badań wśród studentów polskich i ukraińskich pl
dc.title.alternative Local media as social capital on the basis of research among Polish and Ukrainian students en
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics