Media lokalne jako kapitał społeczny na podstawie badań wśród studentów polskich i ukraińskich

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Media lokalne jako kapitał społeczny na podstawie badań wśród studentów polskich i ukraińskich
Tytuł równoległy: Local media as social capital on the basis of research among Polish and Ukrainian students
Autor: Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/1664
Data: 2017
Źródło: Журналистика - словесность - культура. Материалы Международной заочной научно-практической конференции. Брест, 1 марта 2017 года / под общ. ред. Л. В. Скибицкой. Брест : Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2017, s. 155-168
Streszczenie:
 
Tekst podejmuje zagadnienie mediów lokalnych jako kapitału społecznego w rozumieniu i postrzeganiu studentów z Polski i Ukrainy. Zbadano kapitał społeczny mediów lokalnych uwzględniając cztery jego komponenty, pojawiające się w literaturze przedmiotu: 1) zaufanie; 2) wspólne normy i wartości; 3) współpracę; 4) zaangażowanie obywatelskie (oddolne inicjatywy). Zastosowano autorskie narzędzie badawcze uwzględniając opracowanie w postaci mierzenia umiejętności korzystania z mediów (NMLS) przez Ioanę Literat i Henry Jenkinsa. Chciano zwrócić uwagę na media lokalne jako kapitał społeczny, którego kreacja uobecnia się nie tylko w zależności od samych twórców przekazów, ich odbiorców, ale także sytuacji politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej badanych krajów.
 
The paper investigates local media as social capital in the understanding and perceptions of students from Poland and Ukraine. We examine the social capital of the local media, taking into account its four components that appear in existing literature: 1) trust; 2) common standards and values; 3) cooperation; 4) the involvement of civil society (grassroots initiatives). Our findings have been enabled by the application of measuring media literacy skills method (NMLS) developed by Ioana Literat and Henry Jenkins. The paper focuses on local media as social capital, considering their performance not only in relation to content producers, but also to its recipients, as well as the wider political, economic and sociocultural contexts of the countries under analysis.
 
Opis: Tekst z konferencji: Международная заочная научная конференция "Журналистика - словесность - культура", Брест 1 марта 2017. Organizator: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, филологический факультет, кафедра журналистики Brześć (Białoruś).

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki