Philosophy of changes in the Polish educational system found in the sphere of social integration of the youth with special educational needs

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Philosophy of changes in the Polish educational system found in the sphere of social integration of the youth with special educational needs
Autor: Antas-Jaszczuk, Alicja
URI: http://hdl.handle.net/11331/1633
Date: 2017
Źródło: Versus: Науковий журнал відкритого доступу з проблем сучасної філософії. No 1(9) 2017, s. 9-14
Abstract: Philosophy of action taken towards disabled people should not come down to bringing direct help, but rather be based on organising conditions which would allow the disabled for easier start in education or on a job market, unhindered participation in social life. In that context, the school becomes a unique place and it has special tasks in the area of building social climate for integration. Social integration is regarded as the highest form of a spontaneous participation in every social group on the basis of an able –bodied membership. It is aimed to counteract segregation, isolation, intolerant tendencies and discrimination of the disabled. A number of people and institutions get engaged in the process of social integration of the disabled students at each level of their education that co-operate with each other based on a network. Social integration of students with special educational needs in the context of philosophy changes in Polish system of education becomes a topic for further deliberations taken up for the use of the following article. All the arguments and reflections were based on thematic reference materials and results gathered during the survey conducted among the group of teachers employed at middle and secondary schools working with integrated classes in mazowieckie and lubelskie provinces. Main objective for the research was an attempt to prove: if based on the teachers’ long term experience while working with integrated classes, it was possible to lead to social integration of the disabled young people with other members of school community, including peer groups - in the context of philosophy of changes taking place in Polish educational system.
Description: Filozofia działań na rzecz osób niepełnosprawnych nie powinna sprowadzać się do niesienia bezpośredniej pomocy tym osobom, lecz powinna polegać na organizowaniu warunków ułatwiających jednostkom niepełnosprawnym podejmowanie nauki, pracy, nieskrępowany udział w życiu społecznym. W tym kontekście szkoła jest szczególnym miejscem i ma specjalne zadania w zakresie budowania społecznego klimatu dla integracji. Integracja społeczna uważana jest za najwyższą formę spontanicznego uczestnictwa w każdej grupie społecznej na zasadzie pełnosprawnego jej członka. Jej celem jest przeciwdziałanie tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, nietolerancji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. W procesie integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych na każdym szczeblu edukacji, uczestniczy wiele osób i instytucji, które współpracując ze sobą tworzą pewnego rodzaju sieć powiązań. Integracja społeczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście filozofii zmian w polskim systemie edukacyjnym stanowi przedmiot rozważań podjętych na użytek niniejszego artykułu. Wszelkie wywody i refleksje oparto na literaturze przedmiotu oraz wynikach uzyskanych podczas badań sondażowych przeprowadzonych w grupie nauczycieli zatrudnionych w szkołach gimnazjalnych i średnich z klasami integracyjnymi na terenie województw: mazowieckiego i lubelskiego. Zasadniczy cel badań stanowiła próba ustalenia: czy w ocenie nauczycieli z perspektywy wieloletnich doświadczeń w pracy w klasach integracyjnych, możliwa jest integracja społeczna młodzieży niepełnosprawnej z innymi członkami społeczności szkolnej, w tym grupy rówieśniczej w kontekście filozofii zmian dokonujących się w polskim systemie oświatowym

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics