Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na status obywatela i cudzoziemca w państwie polskim - zagadnienia wprowadzające

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na status obywatela i cudzoziemca w państwie polskim - zagadnienia wprowadzające
Tytuł równoległy: The influence of Poland’s membership of the European Union on the status of a citizen and foreigner in the Polish state – introductory issues
Autor: Chrostowska-Malak, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1624
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 263-272
Abstract: Zmieniającą się od początku lat 90. sytuację prawną jednostki w Polsce należy uznać za jeden z przejawów przyjmowania nowych wartości, pogłębiania współpracy międzynarodowej, szczególnie tej, która jest prowadzona w ramach integracji europejskiej. Członkostwo Polski w UE wymagało i wymaga wciąż wdrażania prawa UE, m.in. w zakresie: swobody wspólnego rynku (rynku wewnętrznego), dorobku prawnego Schengen oraz obywatelstwa UE. Implementacja unijnych przepisów do polskiego prawa, regulujących status obywatela UE i innych osób pochodzących z tzw. państw trzecich, dokonuje się głównie poprzez zmiany wprowadzane do ustaw z zakresu prawa publicznego (prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa karnego), również prawa pracy, które następnie są konfrontowane z postanowieniami Konstytucji RP. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej obserwujemy permanentny rozwój praw jednostkowych w państwie, wśród których na szczególną uwagę zasługują prawa polityczne.
Description: The legal situation of an individual in Poland, changed since the early 90s, should be regarded as one of the manifestations of adopting new values and deepening international cooperation, especially the one conducted within the European integration. Poland’s membership of the EU required, and still requires, implementation of the EU law among others in terms of: freedom of the common market (internal market), Schengen acquis and EU citizenship. The implementation in the Polish law of the Union provisions which regulate the status of an EU citizen and other persons coming from the so called third countries takes place mainly through the amendments introduced to the acts of law in terms the public law (administrative law, commercial law, criminal law) as well as the labour law, which are subsequently confronted with the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. Because of Poland’s membership of the European Union we observe a permanent development of individual rights in the state, among which special attention should be paid to political rights.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics