Podnoszenie kwalifikacji pracowników gminnych placówek oświatowych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Podnoszenie kwalifikacji pracowników gminnych placówek oświatowych
Tytuł równoległy: Raising the qualifications of the employees of municipal educational entities
Autor: Kozłowski, Andrzej; Czaplicka-Kozłowska, Iwona
URI: http://hdl.handle.net/11331/1621
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s.171-180
Abstract: System samorządu terytorialnego, ukształtowany w Polsce po 1989 roku, zmierzał nie tylko do upodmiotowienia obywateli, ale też do podniesienia efektywności wykorzystania zasobów pozostających w dyspozycji państwa na każdym szczeblu w strukturze zarządzania publicznego. Proces decentralizacji, opierający się na zasadzie subsydiarności, z założenia zmierzał przede wszystkim do podniesienia kwalifikacji i wzmocnienia potencjału intelektualnego społeczeństwa. To dlatego oświatę w jej wymiarze przedszkolnym i podstawowym, a następnie gimnazjalnym przypisano, jako zadanie własne, samorządom gminnym, powiatom zaś szkoły średnie, a samorządom województw państwowe wyższe szkoły zawodowe. Wraz z decentralizacją zadań oświatowych na gminy nałożono obowiązek stworzenia spójnego i sprawnego systemu kształcenia opierającego się na wykwalifikowanej kadrze nauczycieli i pracowników administracji oświatowej. Problem badawczy w opracowaniu odniesiono do kwalifikacji, a szczególnie możliwości ich podnoszenia przez pracowników gminnej oświaty. Jako cel przyjęto ocenę stanu kwalifikacji pracowników gminnej oświaty i zaproponowanie działań sprzyjających podniesieniu kwalifikacji pracowników lokalnej oświaty. Przeprowadzone badania jakościowe dowiodły, że w ocenie tylko połowy badanych pracownicy oświaty gminnej na Warmii i Mazurach podnoszą swoje kwalifikacje, a pozostali badani albo nie mają wiedzy na ten temat, albo twierdzą, że kwalifikacje te nie poprawiają się.
Description: Local government formed in Poland after 1989, aimed not only to increase the empowerment of citizens but also the efficient use of resources at the disposal of the state at each level of the public structure management. The decentralization process based on the principle of subsidiarity, in its assumption, concentrated mainly on improving the skills and strengthening the intellectual potential of society. Thus, the education at preschool, primary and middle school level was assigned as the sole task of municipal governments, secondary – counties’ (poviats’), colleges – provinces’ (voivodeships’). With the decentralization of educational tasks, the municipalities were obliged to create a consistent and efficient system of education based on qualified teachers and other employees of the educational administration. The research problem in the study relates to the qualifications and, particularly, to the possibility of raising them by the municipal educational staff. The aim is to evaluate the level of qualifications of the municipal educational employees and to propose activities that may raise their qualifications. Conducted qualitative research showed that only half of the respondents assessed that their skills have improved, whereas the remaining municipal education workers of the Warmia and Mazury region have no knowledge of the matter or are convinced that the qualifications have not improved.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics