Communication strategies and tactics as key points of business development

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Machulska, Kateryna
dc.date.accessioned 2017-11-18T08:12:33Z
dc.date.available 2017-11-18T08:12:33Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s.135-142 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1617
dc.description Badanie komunikacyjnych strategii i taktyki zajmuje ważne miejsce w strategicznym zarządzaniu. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że zainteresowanie współczesnej nauki biznesową administracją pod kątem wyszukiwania wzorców i mechanizmów wpływu komunikacji na odbiorców stale rośnie. W artykule zostały zidentyfikowane strategie i taktyki komunikacyjne stosowane w reklamie anglojęzycznych zasobów internetowych. Zidentyfikowano dwie strategie komunikacji dla haseł sklepów internetowych: 1) strategię pobudzania konsumenta do wyboru towaru lub usługi; 2) strategię pozycjonowania organizacji na rynku. Opisano także różne taktyki komunikacyjne, za pomocą których te dwie strategie mogą być realizowane. Są to: taktyka postępowania z konsumentem; taktyka oznaczenia grupy docelowej; taktyka niejednoznaczności/jednoznaczności wyrażenia, treści i referencji; taktyka przedstawiania zalet i wad organizacji; taktyka podkreślenia kompetencji, doświadczenia, tradycji i wartości; taktyka nazewnictwa towarów i usług; taktyka użycia nazwy sklepu. W artykule podjęto próbę określenia, która z taktyk jest najbardziej efektywna. Zaproponowane wersje są oparte na wynikach wywiadów językowych. pl
dc.description.abstract The study of communication strategies and tactics occupies an important niche in strategic management. The relevance of this article lies in the fact that the interest of modern business administration science in the search for patterns and mechanisms of communication influence on the recipient is growing constantly. Communication strategies and tactics in the advertising of English-language web-recourses have been determined. We have defined two communication strategies for onlinestores slogans: 1) a strategy of encouraging the consumer to choose the appropriate goods or service; 2) a strategy of positioning the organisation in the market. Also various communication tactics, with the help of which those two strategies can be realised, have been described. They are: tactics of appeal to the consumer; tactics of target group indication; tactics of ambiguity/disambiguity of the expression, content and references; tactics of demonstration of the organisation's advantages and disadvantages; tactics of emphasizing competence, experience, traditions and values; tactics of goods and services naming; tactics of using the store's name. In this article we try to identify which of them is the most effective. The proposed versions are based on the results of linguistic interviewing. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Advertising slogans en
dc.subject Communication strategy en
dc.subject Marketing communication en
dc.subject Online-stores en
dc.subject Strategic marketing en
dc.subject Komunikacja marketingowa pl
dc.subject Marketing strategiczny pl
dc.subject Sklep internetowy pl
dc.subject Slogan reklamowy pl
dc.title Communication strategies and tactics as key points of business development en
dc.title.alternative Strategie і taktyki komunikacyjne jako kluczowe punkty rozwoju biznesu pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics