The level of indebtedness of communes in the area of Ostrołęka-Siedlce subregion

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wakuła, Monika
dc.date.accessioned 2017-11-07T10:25:12Z
dc.date.available 2017-11-07T10:25:12Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s.71-85 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1607
dc.description Jednostki samorządu terytorialnego mają ograniczone możliwości finansowania realizowanych przez nich zadań. Chcąc sprostać potrzebom społeczności lokalnej, poprawić poziom atrakcyjności zajmowanego terenu, muszą korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania. W celu zabezpieczenia się przed utratą płynności finansowej powinny bardzo uważnie analizować swoją sytuację finansową i oceniać bezpieczeństwo finansowe podejmowanych decyzji. Zaciąganie długu przez samorządy w głównej mierze jest warunkowane przez prawo. Ustawodawca w powszechnie obowiązujących przepisach prawa stosował różne ograniczenia zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. W ustawie o finansach publicznych z 2009 roku uległy one zmianie. Wprowadzony został tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Nowy limit zaczął obowiązywać od roku 2014. Celem artykułu będzie próba przedstawienia uwarunkowań prawnych wpływających na zarządzanie długiem gminy i analiza na tym tle wyniku finansowego i poziomu zadłużenia samorządów gminnych w latach 2009-2014. W opracowaniu wskazano przyczyny, źródła i kierunki wykorzystywania zwrotnych źródeł finansowania na badanym terenie. W opracowaniu wykorzystano klasyczne metody badawcze, tj: analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz analizę porównawczą poziomu podstawowych kategorii budżetowych mających wpływ na poziom zadłużania się gmin. Porównań dokonano pomiędzy gminami w Polsce, województwie mazowieckim oraz podregionie ostrołęcko-siedleckim w podziale na gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie pl
dc.description.abstract Units of territorial government have limited financial possibilities to carry out tasks. If they want to meet the demands of the local community and to improve the level of attractiveness of the area occupied by them, they have to use repayable sources of financing. In order to protect themselves from a liquidity crisis, units should analyze their financial situation very carefully and evaluate financial safety while making decisions. Incurring debts by local governments is regulated mainly by the law. A legislator introduced various limits concerning running up a debt in generally applicable regulations. The Public Finance Act of 2009 changed the regulations. An individual debt ratio for local government units was introduced. The new limit came into effect in 2014. The aim of the article is an attempt to present legal conditions influencing debt management of a commune and the analysis of financial results based on the conditions as well as the level of indebtedness of local governments of communes between 2009 and 2014. The elaboration indicates causes, sources and directions of using repayable sources of financing on a given area. The article uses conventional research methods, i.e. the analysis of the subject literature, legal acts and comparative analysis of the level of basic budgetary categories influencing the level of commune indebtedness. The comparison was carried out on communes in Poland, the Mazovia province and the subregion of Ostrołęka-Siedlce with the division into rural, urban and urban-rural communes. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject District budget en
dc.subject Local government units en
dc.subject Public debt en
dc.subject Public finance en
dc.subject Budżet gminy pl
dc.subject Dług publiczny pl
dc.subject Finanse publiczne pl
dc.subject Jednostki samorządu terytorialnego (JST) pl
dc.title The level of indebtedness of communes in the area of Ostrołęka-Siedlce subregion en
dc.title.alternative Poziom zadłużenia gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics