Analiza i ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek notowanych na rynku podstawowym GPW

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Analiza i ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek notowanych na rynku podstawowym GPW
Tytuł równoległy: Analysis and evaluation of the investment risk in the equities of selected companies listed on the stock exchange (GPW)
Autor: Dudkowska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1603
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 39-60
Abstract: Inwestowanie na giełdzie jest jedną z najbardziej ryzykownych, ale zarazem potencjalnie najbardziej opłacalnych form lokowania oszczędności. Stając się posiadaczem akcji danej spółki możemy zarobić, ale również bardzo dużo stracić. Akcje są bowiem papierem wartościowym charakteryzującym się dużą zmiennością cen w krótkim przedziale czasowym. Spowodowane jest to bezpośrednią sytuacją emitenta, kondycją finansową danej firmy, a także koniunkturą na rynku czy trendami gospodarczymi. „Inwestor podejmując decyzje na rynku kapitałowym, koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na dwóch czynnikach – oczekiwanej stopie zwrotu oraz ryzyku wiążącemu się z daną inwestycją” Dążeniem każdego inwestora jest osiągnięcie jak największego zysku przy danym ryzyku. Bardzo ważnym aspektem jest więc zapoznanie się przez potencjalnego inwestora z mechanizmami działania giełdy oraz metodami służącymi do oceny ryzyka inwestycyjnego. Celem niniejszego opracowania było zatem zaprezentowanie podstawowych narzędzi służących do oceny dochodowości i ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitałowym oraz praktyczne ich zastosowanie do akcji wybranych spółek branży budowlanej. Przedstawione zostały zatem szacunki stóp zwrotu z akcji spółek Budimex i Erbud oraz odnoszących się do ich walorów klasycznych mierników ryzyka, tj. wariancji i odchylenia standardowego. Następnie zaprezentowano sposób szacowania współczynnika beta, określającego wrażliwość zmian cen rozpatrywanych akcji na zmiany kursów wszystkich akcji notowanych na giełdzie. Wykorzystując współczynniki asymetrii i koncentracji, dokonano analizy rozkładu stóp zwrotu z akcji analizowanych spółek. Wszystkie obliczenia przeprowadzono na podstawie danych historycznych nieuporządkowanych, pochodzących z miesięcznych notowań akcji badanych spółek z lat 2012-2016.
Description: Investing in the Stock Exchange is one of the most risky and at the same time potentially most profitable forms of placing one’s savings. By owning shares of a company it is possible to earn as well as to lose money, because shares are characterized by huge fluctuation in prices in a short period of time, caused by the situation of the issuer, the financial condition of the company, the economic situation on the market or economic trends. “An investor, taking a decision on capital market, pays attention especially to two factors – the expected return on investment and the risk connected with this investment”. Every investor tries to reach maximal profit with a given risk. That is why it is very important for the potential investor to know the mechanisms of functioning of the stock exchange, and the methods to assess the investment risk.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics