Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w parkach narodowych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w parkach narodowych
Tytuł równoległy: Real estate management State Treasury in national parks
Autor: Pyrzanowska, Agnieszka; Ciołek, Łukasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1599
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 26 (99) (2013), s. 347-365
Abstract: Celem niniejszej publikacji jest podniesienie problemu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w granicach szczególnych obszarów ochrony przyrody, jakimi są parki narodowe. Zdecydowana większość powierzchni parków narodowych leży bowiem na terenach będących własnością Skarbu Państwa. Tereny te są zaś zarządzane na zasadach określonych w przepisach prawa. Zagadnienie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w parkach narodowych należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: teoretycznej i praktycznej. Teoretyczna część odnosi się w tym kontekście do podstawowych definicji, reguł i zmian dokonanych na płaszczyźnie prawnej. Kwestie praktyczne oparto natomiast na wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz kontroli Ministerstwa Środowiska. Niniejsza publikacja stanowi tym samym próbę syntezy wskazanych zagadnień ukazując teoretyczne aspekty wynikające z aktów normatywnych oraz ich praktyczną ocenę
Description: Introducing a matter of managing of real estates belonging to the State Treasury which are situated in the boundaries of the special preservative areas that are national parks is the aim of this publication. The vast majority of national parks' areas are located in the State Treasury's real property. Such realties are the subject of administrating, that is being conducted according to the rules of law.The matter of managing of real estates belonging to the State Treasury in national parks should be divided into two respective areas, that are theoretical and practical aspects of administrating of that kind of property. Theoretical part refers to basic definitions, rules and changes in law. Practical aspect, on the other hand, is based on the results of controls conducted by both the Supreme Control Chamber and the Ministry of Environment. This publication is an attempt to synthesize mentioned areas, showing theoretical aspects that stem from normative acts as well as their practical evaluation.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics