Zgrupowania pająków (Araneae) w uprawach zbóż ozimych w ekologicznym i konwencjonalnym systemie gospodarowania

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zgrupowania pająków (Araneae) w uprawach zbóż ozimych w ekologicznym i konwencjonalnym systemie gospodarowania
Tytuł równoległy: Spiders (Araneae) assemblages in winter cereals under organic and conventional farming systems
Autor: Król, Anna
Promotor: Tkaczuk, Cezary; Hajdamowicz, Izabela [promotor pomocniczy]
URI: http://hdl.handle.net/11331/1593
Date: 2017
Abstract:
 
Pająki są jednymi z najliczniejszych bezkręgowych drapieżników w większości ekosystemów lądowych. W agrocenozach pełnią ważną rolę ograniczając populacje owadów, w tym także tych, które zaliczane są do szkodników upraw. Celem prowadzonych badań było porównanie zgrupowań pająków w ekologicznych i konwencjonalnych uprawach zbóż ozimych w województwie lubelskim. W latach 2012-2014 wyznaczono sześć powierzchni na polach prowadzonych w systemie ekologicznym, sześć w uprawach konwencjonalnych o niskiej intensywności, a w roku 2014 także sześć powierzchni na polach w prowadzonych w systemie konwencjonalnym intensywnym. Materiał pozyskano głównie stosując pułapki Barbera, a w ostatnim roku także czerpak entomologiczny. Zgrupowania pająków na polach prowadzonych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym ekstensywnym nie różniły się istotnie pod względem liczebności ani różnorodności gatunkowej. Na polach uprawianych w systemie konwencjonalnym intensywnym były one natomiast istotnie mniej liczne. Ponad 90% pająków naziemnych na badanych polach zbóż należało do dwóch rodzin Linyphiidae oraz Lycosidae. Generalnie na polach ekologicznych większy udział w zgrupowaniu osiągały pająki z rodziny Lycosidae charakteryzujące się stosunkowo dużymi rozmiarami ciała, a w uprawach konwencjonalnych ekstensywnych pająki należące do Linyphidae, o małych rozmiarach ciała. Głownym dominanatem w zgrupowaniu pająków naziemnych na polach prowadzonych w systemie ekologicznym był gatunek Pardosa agrestis z rodziny Lycosidae, który osiągnął tam prawie 30% udziału, natomiast na polach konwencjonalnych ekstensywnych, należący do rodziny Linyphiidae, gatunek Oedothorax apicatus, stanowiący 24% zgrupowania. Pozostałymi dominującymi gatunkami pająków naziemnych w obu badanych systemach były: Erigone dentipalpis, Erigone atra i Oedothorax retusus z rodziny Linyphiidae, Pardosa palustris i Pardosa prativaga z Lycosidae oraz Pachygnatha degeeri należący do Tetragnathiidae. Wśród pająków epifitycznych dominował gatunek Mangora acalypha z rodziny Araneidae. Liczba gatunków pająków naziemnych stwierdzonych na polach w systemie ekologicznym oraz dwóch wariantach systemu konwencjonalnego nie różniła się istotnie, stwierdzono natomiast istotnie niższe wartości wskaźnika różnorodności gatunkowej Shannona - Wienera dla zgrupowań pająków naziemnych na polach prowadzonych w systemie konwencjonalnym intensywnym. Sezonowe zmiany liczebności zgrupowań pająków w ekologicznych i konwencjonalnych ekstensywnych uprawach zbóż były zbliżone. Natomiast na polach zbóż ozimych uprawianych intensywnie, w maju, który był okresem największej liczebności pająków w dwóch systemach ekstensywnych, stwierdzono najmniejszą w sezonie, liczbę odłowionych osobników pająków naziemnych. Generalnie stwierdzono duże podobieństwo między zgrupowaniami pająków na polach prowadzonych w systemie ekologicznym oraz dominującym na obszarze Polski Wschodniej, systemie kowencjonalnym ekstensywnym. Gospodarowanie w obu tych systemach wydaje sie sprzyjać utrzymaniu liczebności i zachowaniu różnorodności gatunkowej zgrupowań pająków. Intensywne użytkowanie pól uprawnych powodowało natomiast ograniczenie liczebności oraz bogactwa gatunkowego zgrupowań pająków w agrocenozach.
 
Spiders are among the most abundant invertebrate predators in most terrestrial ecosystems. They play an important role in agroecenoses, limiting the populations of many insects, including crop pests. The aim of the research was to compare spiders assemblages in organic and conventional winter cereals fields in Lublin voivodeship. The research was conducted in 2012-2014 in six organic and six low-input conventional fields, and in 2014 also in six high-input conventional fields. The material was mainly obtain using Barber traps and in 2014 also by sweep net. Spider abundance and species diversity did not differ significantly between organic and low-input conventional farming systems. Spider assemblages in high-input conventional fields was significantly less numerous than in organic and low-input conventional systems. More than 90% of ground dwelling spiders belonged to families Linyphiidae and Lycosidae. Generally, in organic fields higher share was obtained by spiders from Lycosidae family, that are characterized by relatively large body size, while in low-input conventional fields small body sized spiders from Linyphiidae had the largest share. The main dominant epigeal spider species in organic fields was Pardosa agrestis from Lycosidae, which reached a share of 30%, while in conventional fields most abundant was Oedothorax apicatus, with 24% share. Other dominant epigeal spider species in both farming systems were: Erigone dentipalpis, Erigone atra and Oedothorax retusus belonging to Linyphiidae family, Pardosa palustris and Pardosa prativaga from Lycosidae as well as Pachygnatha degeeri from Tetragnathidae. The main epifitic dominant species was Mangora acalypha from Araneidae family. The number of spider species found in cereal fields under organic and both low and high-input conventional systems did not differ significantly, however, in high-input conventional system lower values of Shannon - Wiener's index were found. Spiders assemblages in organic and low-input conventional fields demonstrated similar seasonal abundance dynamic. Spider assemblages of epigeic spiders were most abundant in May, and slightly less numerous in June, while in low-input conventional system the number of spider individuals was similar in this two months. Whereas in high-input conventional system in may the lowest number of spider individuals was found in cereal fields during the months of the study. Generally spider assemblages in organic and low-input conventional system, that dominates in eastern Poland, were similar. Both those farming systems are considered to support the preservation of spider abundance and species diversity. Whereas the high-input conventional system caused reducing abundance and species richness of spider assemblages in agrocenoses.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics