Diagnoza kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym : przegląd koncepcji teoretycznych i podejść badawczych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Diagnoza kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym : przegląd koncepcji teoretycznych i podejść badawczych
Tytuł równoległy: Diagnosis of intellectual capital in terms of macroeconomic : review of theoretical concepts and research approaches
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1457
Date: 2015
Źródło: Marketing i Rynek. R. 22, nr 10 (2015), s. 54-63.
Abstract: Silna konkurencja to zasadniczy atrybut współczesnej gospodarki. Obecnie rywalizują nie tylko przedsiębior-stwa, ale również kraje, regiony i miasta prześcigając się w ofercie warunków dla inwestorów. Trudnym do imitowania źródłem przewagi, które może stać się atutem w walce konkurencyjnej, jest kapitał intelektualny. Potrzeba diagnozy tego kapitału stanowi naturalną konsekwencję wzrostu znaczenia wiedzy i odpowiedź na wyzwania wynikające z gospodarki na niej bazującej, w której tworzenie wartości dodanej opiera się w coraz większym stopniu na aktywach nie-materialnych. Celem opracowania jest przegląd i usystematyzowanie wiedzy na temat głównych nurtów badawczych doty-czących diagnozy kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym. Zdaniem autorki wiedza ta może być pomocna dla poprawy efektywności zarządzania na poziomie kraju, regionu i miasta, stąd ważne jest jej popularyzowanie.
Description: Strong competition is an essential attribute of the modern economy. Currently, they compete with each other not only companies but also countries, regions and cities to surpass offer more and better conditions for investment. Difficult to imitate sources of lead, which can be an asset in the competitive struggle is intellectual capital. The need for the diagnosis of this capital is a natural consequence of the growing importance of knowledge and response to the challenges posed by the economy based on it, in which value creation is based increasingly on intangible assets. The aim of this paper is to review and systematization of knowledge on major research trends relating to the diagnosis of intellectual capital in macroeconomic terms. According to the author, this knowledge may be helpful for improving the management efficiency at the country, region or city, so it is important to popularize.Kapo

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics