Przydatność kurzeńców w nawożeniu kukurydzy (Zea mays L.) i ich wpływ na wybrane właściwości gleby

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przydatność kurzeńców w nawożeniu kukurydzy (Zea mays L.) i ich wpływ na wybrane właściwości gleby
Tytuł równoległy: Usefulness of poultry wastes in fertilization of maize (Zea mays L.) and their influence on selected soil properties
Autor: Wieremiej, Wiesław
Promotor: Kuziemska, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1347
Date: 2016
Abstract:
 
Jednym z większych problemów współczesnego rolnictwa jest zmniejszanie się glebowych zasobów materii organicznej. Podstawowym źródłem materii organicznej dostarczanej do gleby są nawozy naturalne, wśród których największe znaczenie mają obornik i gnojowica pochodzące z hodowli bydła i trzody chlewnej. Spadek pogłowia tych zwierząt zmusza do poszukiwania innych rodzajów nawozów naturalnych. Jednocześnie w ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój hodowli drobiu kurzego, czego efektem ubocznym są powstające coraz większe ilości odchodów w formie obornika lub czystego pomiotu. W związku z tym podjęto prace badawcze mające na celu: oznaczenie składu chemicznego obornika spod brojlerów kurzych i pomiotu od kur niosek, określenie wpływu tych materiałów na plonowanie i jakość ziarna kukurydzy oraz właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, a także ustalenie ich wartości nawozowej i sposobu wyznaczania dawek. Do zrealizowania przyjętych celów badawczych posłużyło jednoczynnikowe doświadczenie polowe, przeprowadzone w latach 2012 – 2014, założone w układzie całkowicie losowym na terenie doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Przeprowadzony eksperyment oraz wykonane analizy chemiczne wykazały, że obornik spod brojlerów kurzych i pomiot od kur niosek, stanowią nawozy o wysokiej, przewyższającej nawozy mineralne, wartości plonotwórczej w uprawie kukurydzy przeznaczonej na ziarno oraz powodują zwiększenie wartości biochemicznego wskaźnika potencjalnej żyzności gleby.
 
One of the major problems of modern agriculture is to reduce soil organic matter resources. The primary source of organic matter supplied to the soil are natural fertilizers, among which the most important are manure and liquid manure from cattle and pigs. However, the decline in population of these animals needs to seek (makes it necessary to look for) other natural and organic fertilizers. At the same time, in recent years the dynamic development of poultry farming takes place and a side effect of this is the formation of an increasing amount of waste in the form of manure or droppings. Therefore, the research in order to determine: the chemical composition broiler chickens manure and laying hens droppings, the influence of these materials on the yield and quality of maize grain and the physical, chemical and biological properties of the soil was undertaken. An assessment the value of fertilizer and method of calculating the doses have also been planned. In order to achieve the objectives of research the completely randomized one – factor field experiment was carried out in the years 2012 – 2014. The experiment was planted on an experimental field of University of Natural Science and Humanities in Siedlce. An field experiment and chemical analysis have shown that manure from broiler chickens and droppings from laying hens are high value the yield – forming in the cultivation of maize for grain fertilizers as compared to mineral fertilizers. The use of manure from broiler chickens and droppings from laying hens increased the value of a biochemical indicator of potential soil fertility.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics