Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce
Tytuł równoległy: The phenomenon of juvenile delinquency in Poland
Autor: Drzewiecki, Paweł
URI: http://hdl.handle.net/11331/1278
Date: 2016
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016, nr 2(2), s. 78-96
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przestępczości nieletnich jako zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Głównym problemem badawczym jest pytanie – jakie są skutki przestępczości nieletnich dla bezpieczeństwa publicznego? W artykule ukazano etiologię zjawiska przestępczości oraz wskazano rodzaje przestępstw popełnianych przez nieletnich. Zaprezentowano również przestępczość nieletnich w świetle danych statystycznych, co posłużyło do porównania skali zjawiska w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Badania zrealizowano na podstawie opracowań poświęconych problemowi przestępczości nieletnich, a także bezpieczeństwa i przestępczości ogółem. Źródła te dotyczyły systemu prawnego panującego w Polsce, działalności poszczególnych instytucji państwowych oraz uwarunkowań i skutków przestępczości. Wykorzystano także treść aktów prawnych oraz dokumentów: informacji i raportów dotyczących postępowania przeciwko nieletnim i innych patologicznych zjawisk, a także warunkujących działanie poszczególnych organów państwowych w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym.
Description: The purpose of this article is to present juvenile deliquency as a threat to public security. The main research problem is the question – what are the consequences of juvenile delinquency to public safety? The article shows the etiology of the phenomenon and identifies types of crimes committed by minors. It also presentes juvenile delinquency in the light of statistical data, which was used to compare the scale of the phenomenon in Poland and other European Union countries. The research was carried out on the basis of studies devoted to the problem of juvenile delinquency, as well as security and crime in general. Sources concerned the legal system in Poland, the activities of the various state institutions and the conditions and consequences of crime. The content of legal acts and documents: information and reports on the proceedings against minors and other pathological phenomena, as well as conditioning the performance of individual state bodies in the fight against negative social phenomena were also used.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics