Euoratlantyckie ożywienie strategiczne jako echo rosyjskiego neoimperializmu - wybrane przejawy i ich efektywność

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Euoratlantyckie ożywienie strategiczne jako echo rosyjskiego neoimperializmu - wybrane przejawy i ich efektywność
Tytuł równoległy: Euoratlantic recovery strategy as the echo of russian neo-imperialism – selected symptoms and their effectiveness
Autor: Wierzbicki, Sławomir; Jarnicki, Damian
URI: http://hdl.handle.net/11331/1137
Date: 2017-01-19
Źródło: Polska - Rosja: polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana / red. nauk. Mirosław Minkina, Malina Kaszuba. - Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016, s. 195-216
Abstract: Wielokrotnie na przestrzeni wieków targana turbulencjami przestrzeń eu-roatlantycka stanowiła przez ostatnie dekady jeden ze spokojniejszych regionów globu. Istniało przekonanie, iż jest ona podatna głównie na inne zagrożenia niż militarne. Potwierdzały to skonsolidowana wokół stabilizowania sytuacji ekono-micznej UE, jak również selektywne, ekspedycyjne zaangażowanie polityczno-militarne NATO i USA na Bliskim Wschodzie oraz poczynione w kierunku reorientacji wschodnio-azjatyckiej kroki amerykańskiego mocarstwa. Redefinicję postaw wymusiła rosyjska neoimperialna ekspansywność, zmieniająca tryb i reguły prowadzonej dotąd cichej rywalizacji o przestrzeń poradziecką, którą Rosja chce w nowych realiach odbudować. Wyzwanie Putina wyegzekwowało potrzebę ożywienia euroatlantyckiego partnerstwa – sięgnięcia do posiadanego instru-mentarium w celu przywrócenia dotychczasowego status quo, czego nie ułatwia szerszy kontekst iskrzenia globalnej tektoniki bezpieczeństwa oraz zróżnicowanie euroatlantyckich raison d’etat.
Description: Many times over the centuries torn turbulence Euro-Atlantic space accounted for decades one of the quieter regions of the globe. There was a belief that it is susceptible primarily to other threats than military. Consolidated confirmed that the stabilization of the economic situation around the EU, as well as selective expeditionary political and military commitment to NATO and the US in the Middle East, and made towards the reorientation of East Asian steps of the American superpower. Redefining attitudes forced the Russian neo-imperialist expansiveness, amending the procedures and rules has led a quiet rivalry for the post-Soviet space, which Russia wants to rebuild the new reality. The challenge Putin exacted the need to revive the Euro-Atlantic partnership-owned delve into instruments to restore the status quo, which does not help, sparking a wider context of global tectonics Euro-Atlantic security and diversification of raisons d’etat.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics