The measurement of liquidity creation: a strategic approach to a sustainable farm business

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Turchetti, Luca
dc.contributor.author Fiume Fagioli, Filippo
dc.contributor.author Ciuchi, Paolo
dc.contributor.author Lindita, Reci
dc.contributor.author Ciani, Adriano
dc.contributor.author Świrska, Anna
dc.date.accessioned 2016-11-12T09:30:54Z
dc.date.available 2016-11-12T09:30:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 37 (110) 2016, s. 85-101 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1057
dc.description Misja przypisana rachunkowości w początkowym etapie rozprzestrzeniania się tej techniki na świecie, aż do lat 30. była w zasadzie charakteryzowana jako przewidywanie i kontrola sytuacji finansowej. Wielki włoski specjalista, Fabio Besta, w drugiej połowie XIX wieku napisał wielkie dzieło, które zatytułowane jest właśnie „Rachunkowość – La Ragioneria”. Należy wziąć pod uwagę, że firma, podobnie jak ludzkie ciało mające 4 obiegi (żylny, tętniczy, limfatyczny, nerwowy), posiada ich również cztery: szlak dziedzictwa, ekonomiczny, finansowy i gotówkę. Ewoluują one ciągle, jednak asynchronicznie, fakt po fakcie, w ciągu roku, w trakcie ewolucji różnych zdarzeń administracyjnych. Niezdolność do generowania wystarczających dochodów w wielu przypadkach doprowadziła rolników do zróżnicowania bazy rolnej i podjecia wielozawodowości (Fleischer & Pizam, 1997). W tym kontekście dywersyfikacja z i w obrębie działań podstawowych stała się koniecznością a drugorzędne działalności rolnicze i usługowe, związane ze środowiskiem wiejskim, były głównym motorem wzrostu w UE w ostatnich kiludziesięciu latach. W związku z kryzysem, który rozpoczął się w 2007 roku i trwa nadal, analiza finansowa i środków pieniężnych obecnie powinna być traktowana jako funkcja rzeczywistego zarządzania. Celem niniejszej pracy jest analiza płynności przedsiębiorstw rolniczych, porównanie i analizowanie trzech rodzajów firm o tradycyjnej kulturze oraz biznesu wielofunkcyjnego. pl
dc.description.abstract The mission that was assigned to the accounting for the initial spread of the technique in the world, until the '30s was basically characterized by the prediction and control of the financial position. The great specialist Italian Fabio Besta7, in the second half of the nineteenth century, had given rise to a great work which is titled precisely “The Accounting – La Ragioneria”. It must be taken into account that a company like a human body has 4 circuits (venous, arterial, lymphatic nervous). So the company also possesses four: the heritage trail, economic, financial and cash. These, evolve, continuously but asynchronous, fact by fact, during the year, during the evolution of the various administrative events. The inability to generate sufficient revenue has in many cases, led farmers to diversify from an agricultural base and undertake pluriactivity8. In this context, diversification from, and within, primary activities has become a necessity and agricultural secondary activities and services, related to the rural environment, have been the major driver of growth within the EU during recent decades9. Following the crisis, which started in 2007 and is still in progress, financial analysis and cash is now to be considered a real management function. The aim of this paper is to analyze the creation of liquidity of agricultural enterprises, comparing and analyzing three types of firms with traditional culture and multifunctional business. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Accounting liquidity en
dc.subject Agrotourism en
dc.subject Bank account en
dc.subject Agroturystyka pl
dc.subject Konto bankowe pl
dc.subject Płynność finansowa pl
dc.title The measurement of liquidity creation: a strategic approach to a sustainable farm business en
dc.title.alternative Pomiar i zapewnienie płynności: strategiczne podejście do zrównoważonego biznesu rolnego pl
dc.type Article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics