Toward a holistic perception of socially responsible ethics

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Toward a holistic perception of socially responsible ethics
Tytuł równoległy: W kierunku holistycznej percepcji społecznie odpowiedzialnej etyki
Autor: Potocan, Vojko; Nedelko, Zlatko; Cruz-Cunha, Maria Manuela
URI: http://hdl.handle.net/11331/1021
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 22 (95) 2012, s. 83-109
Abstract: Purpose - To offer a new requisitely holistic definition of socially responsible ethics (SRE) of Business systems (BSs). The contribution considers a basic problem: How do stakeholders understand and think about SRE? Therefore business should be investigated from the viewpoint of modern ethics. Requisite holism of perceiving SRE in business reality is unavoidable; it can result from findings and considerations of the interdependence between business practice, general ethics, and SRE. Design/methodology/approach - In this paper qualitative research is performed based on Ethics, Business Ethics, Business, and Dialectical Systems Theories. Findings - Ethics can be viewed as the subjective part of the starting points for any human process, including business. Business ethics (BE) are equally crucial as knowledge and outer/objective conditions are, because humans are both rational and emotional and spiritual beings, and are so in synergy. To clarify and beneficially use SRE, one must understand relations between globalization and characteristics of BSs, new and prevailing development concepts of BSs, and SRE and prevailing BE in BSs. Research limitation/implications - Research is limited to hypotheses and qualitative analysis by means of desk research. Practical experience is considered implicitly. Postulated hypotheses are tested by employees' feedback about their perception of selected factors regarding SRE in Slovenian organizations. For case investigation we used factorial analysis, elements of descriptive statistics, and graphical representation of results. Practical implications - This is a step toward development of business with a requisitely holistic approach founded on requisite wholeness of insight. We suggest a more specifically created and target-oriented approach to understanding and research of SRE of BSs in the current environment. Originality/value - We offer a fresh approach for more holistic understanding and consideration of BE, rarely found in main-stream literature. A new perception and definition of SRE is offered
Description: Cel - propozycja holistycznej definicji społecznie odpowiedzialnej etyki biznesu rozumianego jako system. W artykule rozważany jest podstawowy problem: Jak interesariusze rozumieją społecznie odpowiedzialną etykę? Z tego punktu widzenia biznes powinien być badany pod kątem współczesnej etyki. Holizm w percepcji społecznie odpowiedzialnej etyki w biznesie jest nieunikniony; może on wynikać z badań dotyczących wzajemnych zależności pomiędzy praktyką biznesową, ogólną etyką i etyką społecznie odpowiedzialną. Projekt/metodologia/podejście: w artykule prezentowane jest podejście jakościowe opierające się na etyce, etyce biznesu oraz teoriach dialektycznych i systemowych. Wyniki - Etyka może być rozumiana jako subiektywny element punktu wyjścia każdego ludzkiego procesu, włączając w to biznes. Etyka biznesu jest tak samo kluczowa jak innego rodzaju wiedza oraz znajomość zewnętrznych/ obiektywnych warunków, ponieważ ludzie są zarówno bytami racjonalnymi, jak i emocjonalnymi i to połączenie tworzy synergię. Żeby uściślić i wykorzystać w odpowiedni sposób społecznie odpowiedzialną etykę, należy zrozumieć relacje pomiędzy globalizacją a biznesem jako systemem, wziąć pod uwagę nowe koncepcje rozwoju biznesu i społecznie odpowiedzialnej etyki. Badania/ograniczenia/implikacje: Badanie ogranicza się do hipotez i analizy jakościowej. Praktyczne doświadczenie jest zakładane implicite. Hipotezy są testowane przez informację zwrotną pracowników na temat ich percepcji wybranych elementów społecznie odpowiedzialnej etyki w firmach słoweńskich. Do badania przypadków wykorzystano analizę zależności, elementy opisowej statystyki i przedstawiono wyniki graficznie. Praktyczne implikacje: Jest to krok w kierunku rozwijania biznesu z uwzględnieniem koniecznego holistycznego podejścia bazującego na intuicji całości. Zasugerowano bardziej szczegółowe i zorientowane na cele rozumienie i badanie społecznie odpowiedzialnej etyki biznesu jako systemu, funkcjonującego we współczesnym otoczeniu. Oryginalność/wartość: Zaprezentowano nowe podejście dotyczące bardziej holistycznego rozumienia i rozważań w etyce biznesu, które jest rzadkie w głównym nurcie literatury, jak również nowe rozumienie i definicję społecznie odpowiedzialnej etyki

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics