Maksymalny okres trwania umowy o pracę na czas określony

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Maksymalny okres trwania umowy o pracę na czas określony
Tytuł równoległy: Maximum duration of an employment contract for a specified time
Autor: Chrostowska-Malak, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1004
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 211-222
Abstract: Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie określały expressis verbis maksymalnego okresu trwania umowy o pracę na czas określony, lecz nie oznaczało to zarazem, że ustawodawca pozostawił stronom stosunku pracy nieograniczoną swobodę decydowania o zawieraniu tego typu umów i okresie ich obowiązywania. Odpowiedzią na pytanie o maksymalny dopuszczalny czas trwania umowy o pracę na czas określony na podstawie dotychczasowego orzecznictwa sądów pracy i Sądu Najwyższego było twierdzenie, że większe znaczenie ma cel zawarcia umowy i jej przeznaczenie niż sam okres jej obowiązywania. Niemniej jednak uwzględniając istniejącą w Polsce praktykę nadużywania umów na czas określony (problem podnoszony przez sądy pracy i Sąd Najwyższy, również przez Państwową Inspekcję Pracy we wnioskach z przeprowadzanych kontroli oraz wyrażony w stanowisku Komisji Europejskiej), uchwalona została przez Sejm dnia 25 czerwca 2015 roku ustawa zmieniająca Kodeks pracy, która zgodnie z założeniem będzie działać na korzyść pracownika, przy jednoczesnym zabezpieczeniu uzasadnionych interesów pracodawców. Z perspektywy prawa UE zmiany te mają służyć zwalczaniu segmentacji na rynku pracy, polegającej na zróżnicowaniu sytuacji prawnej pracowników w zależności od rodzaju posiadanej umowy o pracę. W porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony osoby pracujące na podstawie umów terminowych były bowiem w znacznie gorszej sytuacji. Nie tylko jednak chodzi o powiększenie zakresu funkcji ochronnej prawa pracy. Wprowadzane zmiany, dotyczące umów na czas określony, mają także sprzyjać częstszemu zawieraniu przez strony stosunku pracy umów o pracę na czas nieokreślony
Description: So far the provisions of the labour code have not explicitly determined the maximum duration of an employment contract for a specified time, however, it does not mean that the legislator provided unlimited freedom for parties to work relationships in deciding on the conclusion of such contracts and their duration. The answer to the question about the maximum permissible duration of an employment contract for a specified time on the basis of the hitherto sentences of the labour courts and the Supreme Court was the statement that the purpose and intention of concluding an employment contract is more significant that the period itself. Nevertheless, with the overuse of employment contracts for a specified time prevailing in Poland (the problem raised by the labour courts and the Supreme Court as well as the National Labour Inspectorate in conclusions from the performed inspections, which was also expressed in the position of the European Commission), the Sejm [the lower chamber of the Polish Parliament] passed, on 25 June 2015, the law amending the labour code, which according to its assumption, is to be to the benefit of an employee, while at the same time, it is to secure the reasonable interests of employers. From the perspective of the EU law these changes aim at combating segmentation on the job market consisting in differentiation of the legal situation of workers depending on their employment contracts. Compared to workers employed on an employment contract for an unspecified time basis persons employed for a specified time were in a much worse situation. The intention is not only widening the range of the protective function of the labour law. The implemented changes regarding contracts for a specified time are also to encourage a more frequent conclusion of employment contracts for an unspecified time by parties to work relationships

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics